flag Судова влада України

Стара версія сайту | Лист вебмайстру

 
 

Доступ до публічної інформації


 

Доступ до публічної інформації


Президентом України для впровадження європейських стандартів відкритості і прозорості в роботі органів державної влади підписано Закон України «Про доступ до публічної інформації».
На виконання цього закону Головою Окружного адміністративного суду міста Києва затверджено Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Окружного адміністративного суду міста Києва.
Надання публічної інформації Окружним адміністративним судом міста Києва здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту
усно: телефон (044) 591-55-39
письмово: 01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, корп. 1, Окружний адміністративний суд міста Києва (на конверті вказувати "Публічна інформація");
Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді: -

- Від фізичної особи; (зразок)
- Від юридичної особи; (зразок)
- Від об’єднань громадян; (зразок)
факс: (044) 591-55-39;
електронна пошта: info@adm.ki.court.gov.ua;


  Заповнити спеціальну форму інформаційного запиту на веб-порталі «Судова влада України».  

    Форма для електронного інформаційного запиту;


 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації

в Окружному адміністративному суді міста Києва


Розділ І. Загальні положення
1.1. Це положення визначає порядок доступу до публічної інформації що знаходиться у володінні Окружного адміністративного суду міста Києва (надалі – Суд) та інформації, що становить суспільний інтерес.

1.2. Визначення понять:

1) інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді;

2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Судом своїх повноважень (як юридичною особою - суб'єктом публічного права), передбачених чинним законодавством, або, яка надійшла та знаходиться у володінні Суду;

3) конфіденційна інформація – це інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

4) персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

5) відомості що дають можливість ідентифікувати фізичну особу, - імена (ім'я, по батькові, прізвище) фізичних осіб; місце проживання або перебування фізичних осіб із зазначенням адреси, номери телефонів чи інших засобів зв'язку, адреси електронної пошти, ідентифікаційні номери (коди); реєстраційні номери транспортних засобів; інша інформація, що дає можливість ідентифікувати фізичну особу. До відомостей, зазначених у цьому пункті, не належать: прізвища та ініціали суддів, які ухвалили судове рішення; прізвища та ініціали посадових чи службових осіб, які, виконуючи свої повноваження, беруть участь у адміністративній справі;

6) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

7) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі до Суду надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні;

1.3. Спеціальні реквізити Суду для направлення запитів на інформацію:

1) поштова адреса для направлення запитів на інформацію: 01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корп. 1;

2) адреса електронної пошти для направлення запитів на інформацію: info@adm.ki.court.gov.ua;

3) номер телефону, за яким приймаються запити на інформацію: 044-591-55-39;

4) номер факсу, за яким приймаються запити на інформацію: 044-591-55-39;

5) приміщення, в якому приймаються усні запити на інформацію: м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корп. 1 (відділ документообігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (надалі - канцелярія);

6) офіційний веб-сайт Суду в мережі Інтернет: http://oask.gov.ua

1.4. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI, Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-ХІІ, Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI, Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» від 23.09.1997 № 539/97-ВР, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» від 13.07.2011 № 740, Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 05.12.2006 № 155, наказу Державної судової адміністрації України «Про службову інформацію» від 22.06.2011 № 104.

1.5. Дія цього положення не поширюється:

1) на відносини щодо надання інформації, яка отримана або створена та знаходиться у володінні суду, в розумінні п. 3 ч. 1 ст. 3 КАСУ (суддя та колегія суддів адміністративного суду), зокрема інформації стосовно матеріалів адміністративної справи, судових рішень, інших процесуальних документів, тощо, оскільки порядок надання такої інформації врегульований нормами спеціального законодавства, а саме Кодексом адміністративного судочинства України, Законом України «Про доступ до судових рішень» від 22.12.2005 № 3262-ІV та Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 05.12.2006 № 155;

2) на відносини щодо надання інформації про майновий стан і доходи суддів, членів їх сімей та працівників апарату Суду, враховуючи що у Суді відсутні посади державного службовця, передбачені ч. 6 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI;

3) на відносини щодо надання інформації про місце проживання або перебування суддів, співробітників апарату Суду та членів їх сімей, інші персональні дані, що охороняються згідно з Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI;

4) на відносини щодо надання інформації суб’єктам владних повноважень у зв’язку з виконанням ними своїх функцій;

5) на звернення громадян, під якими слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги, розгляд яких здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР.

1.6. Оприлюднення, розміщення, надання публічної інформації на відповідний запит здійснюється в межах наявної у Суду інформації, яка не потребує додаткового систематизування, узагальнення або іншої аналітичної роботи.

1.7. Керівники структурних підрозділів Суду (відділів) щодо публічної інформації, яка отримана або створена в процесі виконання відділами своїх функцій або знаходиться у їх володінні є відповідальними особами з питань запитів на інформацію у Суді та особами відповідальними за її оприлюднення та розміщення.

1.8. Загальний контроль за дотриманням положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI здійснює Керівник апарату Суду.

1.9. Спеціальний контроль за дотриманням положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI та цього Положення, здійснює відповідальний співробітник канцелярії, визначений наказом Керівника апарату Суду.

1.9.1. Вразі відсутності відповідального співробітника канцелярії, спеціальний контроль здійснює начальник канцелярії.

1.9.2. Спеціальний контроль включає в себе:

- контроль за порядком отримання та реєстрації запитів на інформацію;

- контроль за оперативним наданням співвиконавцями, публічної інформації відповідальній особі з питань запитів на інформацію;

- контроль за дотриманням строків надання відповіді на запити;

- контроль за своєчасністю занесення до КП «ДСС» текстів відповідей на запити відповідальним особами з питань запитів на інформацію до КП «ДСС»;

- контроль за своєчасністю оприлюднення відповідальними особами з питань запитів на інформацію (керівниками відділів) публічної інформації, яка отримана, створена, або знаходиться у їх володінні.

1.9.3. На відповідального співробітника канцелярії покладаються обов’язки з оприлюднення звітів щодо запитів на інформацію.Розділ ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації


2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується:

1) оприлюдненням публічної інформації про діяльність Суду в засобах масової інформації;

2) розміщенням публічної інформації про діяльність Суду на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет;

3) розміщенням публічної інформації про діяльність Суду на інформаційних стендах в приміщенні Суду;

4) наданням відповідей на відповідні запити на інформацію.

2.2. Оприлюднення, розміщення та надання публічної інформації про діяльність Суду забезпечують керівники відділів (відповідальні особи з питань запитів на інформацію), стосовно публічної інформації, яка отримана або створена у зв’язку з виконанням відділами своїх функцій або знаходиться у їх володінні за наступними напрямами діяльності:

– інформації про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти; прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та підрозділів, основні функції структурних підрозділів, розклад роботи та графік прийому громадян, порядок складання, подання запиту на інформацію, інформації з архіву Суду – начальник канцелярії;

– про розпорядження бюджетними коштами Суду та їх використання; володіння, користування та розпорядження державним або комунальним майном, що перебуває на балансі Суду; прізвища, імена та по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали кошти або майно – начальник відділу планово-фінансової діяльності та звітності;

– про нормативно-правові засади діяльності Суду, види інформації, якою володіє Суд, правила внутрішнього трудового розпорядку; забезпечення Суду кадрами, про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад, створення працівникам безпечних умов праці, надання їм допомоги у вирішенні соціально-побутових питань, забезпечення житлом; охорону праці, організацію медичного обслуговування і харчування суддів та працівників апарату – начальник відділу кадрової, правової роботи та державної служби;

– стосовно статистичних даних щодо здійснення адміністративного судочинства Судом, що відображені у відповідних звітах – начальник відділу судової статистики;

– стосовно аналізів та узагальнень судової практики Суду – начальник відділу систематизації законодавства та узагальнення судової практики;

– про матеріально-технічне забезпечення Суду, утримання, експлуатацію, ремонт адміністративних будинків, обслуговування території; господарське забезпечення заходів, які проводяться Судом, техніку безпеки, пожежну безпеку, роботу інформаційних систем, баз даних Суду – начальник відділу інформаційного та комп'ютерного забезпечення.

2.3. Надання публічної інформації здійснюється за підписом Голови Суду, його заступника або Керівника апарату Суду або особи, що виконує його обов’язки, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI.

2.4. Запит на інформацію подається запитувачами в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на спеціальні реквізити Суду для направлення запитів на інформацію. Інструкція щодо заповнення електронного запиту на інформацію знаходиться в Додатку № 4 до цього Положення.

2.5. Запит на інформацію подається запитувачами в усній формі під час особистого прийому або за номером телефону за яким приймаються запити на інформацію.

2.6. Письмовий запит на інформацію подається в довільній формі та має містити: ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

2.7. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення форм запитів на інформацію (Додатки № 1 - 3 до цього Положення), які можна отримати в канцелярії Суду та на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет.


Розділ ІІІ. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію


3.1. Запити на інформацію, що надходять до Суду (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою), приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються відповідальним співробітником канцелярії згідно цього Положення та Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 05.12.2006 № 155.

3.1.1 Запити на інформацію, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються протягом робочого дня.

3.1.2. Запити на інформацію що надійшли до Суду після закінчення робочого дня, опрацьовуються і реєструються на наступний робочий день.

3.2. Запити на інформацію реєструються в картотеці «Запити на інформацію» КП «ДСС» і невідкладно передаються до Голови Суду, його заступника або Керівника апарату Суду або особи, що виконує його обов’язки, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI.

3.3. За наслідками розгляду запиту на інформацію, Голова Суду, його заступник, Керівник апарату Суду або особа, що виконує його обов’язки, накладає резолюцію з зазначенням начальника відділу - відповідальної особи з питань запитів на інформацію, співвиконавців (якщо запитується публічна інформація різного спрямування, якою володіють різні структурні підрозділи Суду) та вразі потреби інші доручення.

3.4. Інформацію про відповідальну особу з питань запитів на інформацію, співвиконавців та зміст доручення заноситься відповідальним співробітником канцелярії до КП «ДАС».

3.5. Запит на інформацію невідкладно передається відповідальній особі з питань запитів на інформацію та співвиконавцям, вразі відсутності – особам, що їх замінюють або виконують обов’язки.

3.6. У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції опрацьовується за правилами, встановленими Законом України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI, його копія в частині інших питань за правилами, встановленими Інструкцією з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 05.12.2006 № 155 та відповідного законодавства.

3.7. У разі надходження кореспонденції, в порядку визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI, яка за своїм змістом є зверненням громадянина (заява, клопотання, пропозиції), процесуальним документом (позов, заява, клопотання тощо), адвокатським запитом, тощо, то подальший рух такої кореспонденції здійснюється в порядку визначеному Інструкцією з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 05.12.2006 № 155 та відповідного законодавства.

3.7.1. Особа, що направила таку кореспонденцію, повідомляється відповідальним співробітником канцелярії про правила, за якими буде розглянуто його лист у строки та у формі визначеній для запитів на інформацію.


Розділ ІV. Порядок надання відповіді на запит


4.1. За результатами розгляду відповідальна особа з питань запитів на інформацію приймає одне з рішень про: задоволення запиту та надання відповіді; відмову в задоволенні запиту на інформацію; направлення запиту належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це Запитувача; відстрочку в задоволенні запиту на інформацію.

4.2. Відповідь на запит надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит або у формі, визначеній у запиті на інформацію. Вразі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі, інформація надається в тій формі, в якій вона зберігається в Суді.

4.3. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк, що визначені постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» від 13.07.2011 № 740.

4.4. Керівники інших структурних підрозділів, визначені у резолюції як співвиконавці, зобов’язані не пізніше двох робочих днів з дня отримання Судом запиту надати відповідальній особі з питань запиту на інформацію відповідні документи, інформацію, пояснення.

4.5. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Голова Суду, його заступник або Керівник апарату Суду за клопотанням відповідальної особи з питань запитів може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку відповідальна особа з питань запитів повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.6. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, посада особи, яка підписала відповідь (Голова Суду, його заступник, Керівник апарату Суду або особа, що виконує його обов’язки), виконавця (відповідальна особа з питань запиту на інформацію), а також реквізити відповіді на запит (реєстраційний номер і дата).

4.7. Не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Судом запиту, відповідальна особа з питань запиту на інформацію надає для підпису Голові Суду, його заступнику, Керівнику апарату Суду або особі, що виконує його, обов’язки, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI проект відповіді на запит.

4.8. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI.

4.9. У випадку, якщо запитувана інформація про діяльність Суду відноситься до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, у відповідності з яким доступ до зазначеної інформації обмежений. У випадку, якщо частина запитуваної інформації відноситься до інформації з обмеженим доступом, а інша інформація є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.

4.10. Відмова в задоволенні запиту здійснюється в письмовій формі та повинна містити прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту; дату відмови; мотивовану підставу відмови; порядок оскарження відмови; підпис.

4.11. Відповідальна особа з питань запиту на інформацію негайно направляє запитувачу інформації відповідь на запит у відповідній формі.

4.12. Запити на інформацію та відповіді на них зберігаються в Канцелярії Суду згідно номенклатури.